Spør om rekruttering av sykepleiere

Stor mangel på sykepleiere i kommunen

I periodens siste kommunestyremøte spør Arbeiderpartiet hva Levanger kommune gjør for å rekruttere flere sykepleiere til kommunen. 

Et oppslag i Trønder Avisa den 6. september belyser problemene med rekruttering av sykepleiere til kommunens omsorgsboliger ved Breidablikktunet. Boliger står klar til å tas i bruk bl.a. for de som er utskrivningsklare fra Staup helsehus og som ikke kan tilbake til sin opprinnelige bolig.

Levanger kommune er ikke i særstilling i utfordringen med å skaffe sykepleiere. I Trønder Avisa samme dag står det at det mangler ca. 700 sykepleiere/spesialsykepleiere i Trøndelag. Sykepleiermangelen har satt sitt preg på helse- og omsorgssektoren de siste årene, noe også Sykehuset Levanger merker og problemet vil ikke bli mindre med årene.

Samtidig vet vi at det finnes en arbeidskraftreserve. Deler av denne arbeidskraftreserven er sykepleiere i deltidsstillinger som ikke får tilbud om heltid. Det er dessverre også stort frafall fra sykepleieryrket. Ifølge NSF (Norsk sykepleierforbund) slutter 1 av 5 sykepleiere før det har gått 10 år etter endt studie. De fleste slutter på grunn av stor arbeidsbelastning.

NSF jobber for helsefremmende turnusordninger. Hvordan turnusen er lagt opp har mye å si for hvordan turnusarbeideren opplever jobb og hvile.

NSFs helsevettregler anbefales så eldre kan «ferdes» trygt i kommune-Norge, se vedlegg.

Spørsmål til ordføreren:

Hvilke planer har Levanger kommune for rekruttering av sykepleiere og annet helsepersonell til kommunale pleie og omsorgsoppgaver?


Spør om rekruttering

Ingebjørg spør om rekruttering av sykepleiere til Levanger kommune