Gjenåpning av Skogn Helsetun

Vi vil legge til rette for dagtilbud på Skogn Helsetun

spise sammen

Vi vil ha en hentetjeneste for at ensomme eldre kan spise sammen

Vi er ikke imot å gjenåpne Skogn Helsetun!

I formannskapet onsdag 21.08 ble ordfører Robert Svarva utfordret på om han er enig i at Skogn helsetun må gjenåpnes for å tilby et forsvarlig antall sykehjemsplasser. 

Saken fra formannskapet kan du lese her: Gjenåpning av Skogn Helsetun

Det korte svaret er ja. Det lange svaret til Robert Svarva kan du lese her. Det kan være oppklarende i forhold til de mange avisinnlegg om at Arbeiderpartiet ikke tar eldre og helse på alvor. 

Det gjør vi - god helsepolitikk er et av våre viktigste politiske områder, og vi vil stå på for å kunne tilby forsvarlige og gode tjenester til innbyggerne våre også de neste fire årene! 

Robert Svarva sitt svar: 

"Jeg er enig i at det kommer til å bli behov for flere nye omsorgsplasser og at Skogn etter mitt syn er godt egnet til å ta denne økningen, men pr i dag er det viktigste tiltaket å åpne de stengte plassene på Staup samt Breidablikktunet. Inntil behovet tilsier at vi må øke antall plasser mener jeg det er viktigere å se på muligheter til å benytte Skogn til dagtilbud i samarbeid med frivilligheten. Jeg har fått innspill fra frivillige som leverer mat fra kjøkkenet på Skogn om at det hadde vært fornuftig å i stedet for å kjøre ut mat, hente de som er ensomme for at de kan spise sammen en eller flere dager i uka og legge til rette for dagaktivitet samtidig. Dette har jeg bedt om at det blir tatt tak i og det arbeides det nå med fra administrasjonen.

Sykehjem (institusjon) eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i omsorgsbase (HDO-bolig) er botilbud hvor det er helsefaglig personell til stede hele døgnet. Det er tjenestemottakerens behov som utløser mengde og type tjenester, ikke hvor han eller hun bor. Vedtak om tilbakeholdelse (å hindre en person i å forlate bopel) kan kun fattes når vedkommende oppholder seg i institusjon. Dette gjelder kun denne spesielle typen tvangsvedtak.

Finansieringen av institusjon og HOD-bolig er ulik (vederlagsforskriften – husleieloven).

Det igangsettes nå en politisk bestilt evaluering av organisatoriske endringer som er gjort i helse og velferdsområdet de senere år. Rapporten fra denne vil være med å danne kunnskapsgrunnlaget for planleggingen av framtidas tjenester og organisering, noe som inngår i arbeidet med revisjon av kommunedelplan helse og velferd. 

Økonomiske ressurser og kompetanseressurser må prioriteres brukt på en måte som gjør det mulig å imøtekomme morgendagens tjenestebehov på en hensiktsmessig måte. Dette krever at vi tenker helhetlig og sammenhengene om kommunens tjenester og tilbud. Det er derfor naturlig å avvente rapporten fra evalueringsarbeidet, arbeidet med kommunedelplan helse og velferd og boligsosial handlingsplan før en beslutter videre bruk av kommunens ulike bygg/boliger, herunder Skogn helsetun.

I første omgang bør en prioritere å finne mulighet for å reåpne stengte heldøgns plasser på Staup helsehus. 

Pr 16.08 venter: 8 hjemmeboende venter på HDO 5 på korttidsopphold på Staup venter på HDO 0 Utskrivningsklare pasienter på sykehuset

På bakgrunn av at det etter min mening er viktigere å sørge for åpning av de stengte plassene på Staup og Breidablikk før man går videre med Skogn. Det er ikke realistisk å gjøre begge deler samtidig hverken økonomisk eller rekrutteringsmessig.

Er du enig med Robert Svarva om at vi må legge til rette for et sosialt måltid for eldre på Skogn Helsetun? 


Da må du stemme Arbeiderpartiet 9.september!